விண்ணப்பிக்கத் தொடங்கும் முன்னர் இங்கே வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிக்கையை (NOTIFICATION) கவனமாகப் படித்துத்தெரிந்து கொள்ளுமாறு விண்ணப்பதாரர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். Candidates are requested to go through the NOTIFICATION published here carefully before starting to apply.

About Us

Puddukottai District Recruitment Bureau for Cooperative Societies is a statutory body constituted by Rule 151(5) of Tamil nadu Cooperative Societies Rules 1988 and Go No. 3 (Ms) Cooperation, Food and Consumer Protection Dept dated 5.1.2016 to recruit staff strength for the cooperative institutions in Puddukottai Region.